Polityka Bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa została opracowana w oparciu o wymagania zawarte w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/ - dalej zwaną RODO (wdrożenie odpowiednich rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych. Odpowiednich do skali, celów, charakteru, zakresu i kontekstu przetwarzania danych.)
 • Ustawie o ochronie danych osobowych, dalej zwaną Ustawą.

Wstęp

 1. Administratorem>Administratorem danych jest Studio Koliber Natalia Walus z siedzibą w Rudzie Sląskiej przy ul. Podlas 16/1, kod pocztowy 41-703, NIP: 6412349608
 2. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Firmie jest Natalia Walus – właściciel.
 3. Skąd posiadamy Twoje dane?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawarcia z nami umowy na realizację usług dla Ciebie, a także później, w związku dalszym kontaktem z nami w celu poznania nowych ofert, omawiania wspólnych projektów lub po prostu kiedy wysłałeś do nas zapytanie o jedną z naszych usług.

 4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych oraz komu je udostępniamy?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
  - kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
  - pozyskiwaniem od Ciebie potrzebnych informacji w celach zrealizowania usługi,
  - umożliwienia dokonania wszelkich formalności prawnych takich jak: stworzenie zamówienia, wystawienia faktury, rozliczenia płatności.
  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu usługodawcy Studio Koliber Natalia Walus, którym jest:
  - obsługa Twoich próśb przez formularz kontaktowy.
  - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
  Jeśli się na to zgodzisz poprzez wyrażenie zgody korzystając z przeglądarki internetowej na stronie usługodawcy:
  - zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
 5. Dlaczego muszę podać swoje dane?

  Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych określonych w umowie świadczenia usług, aby móc zawrzeć i wykonać usługę którą to samodzielnie i dobrowolnie zamawiasz.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podać wybranych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Koliber Agencja Reklamowa.
 6. Komu udostępniamy Twoje dane?
  Twoje dane osobowe wykorzystujemy wewnętrznie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia wybranej przez Ciebie usługi oraz przekazujemy Twoje dane upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty księgowe, generujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy.

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 7. Jakie masz prawa?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Ci możliwość:
  - Dostępu do swoich danych osobowych
  - Sprostowania przetwarzanych przez nas danych
  - Ograniczenia przetwarzania danych
  - Usunięcia przetwarzania danych, tzw., bycia zapomnianym
  - Przeniesienia danych do innego administratora
  - Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  - Wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych

  W przypadku chęci `bycia zapomnianym` (usunięcie konta klienta) należy skontaktować się z usługodawcą.

  Jednocześnie przypominamy, iż firma Studio Koliber Natalia Walus, której zaufałeś jako swojemu partnerowi w biznesie, nie wysyła do swoich Klientów zbędnego agresywnego spamu, reklam, marketingu. W takiej sytuacji możesz być pewnym, iż firma Studio Koliber Natalia Walus nie udostępnia Twoich danych zewnętrznym firmom w tym przede wszystkim firmom marketingowym.

Definicja bezpieczeństwa.


Przez bezpieczeństwo przepływu danych w naszej firmie, rozumie się zapewnienie:

 • Poufności informacji (uniemożliwienie dostępu do danych osobom trzecim).
 • Integralności informacji (uniknięcie nieautoryzowanych zmian w danych).
 • Dostępności informacji (zapewnienie dostępu do danych, w każdym momencie żądanym przez osobę, której dane dotyczą).
 • Archiwizacji danych (przechowywania danych w miejscu niedostępnych dla osób trzecich, nawet po zaprzestaniu z ich korzystania).
 • Usunięcie danych po upływie określonego w umowie lub prawnie czasu od zaprzestania z nich korzystania (trwałe usunięcie z dysków i serwerów lub zniszczenie kopii papierowych).

Studio Koliber Natalia Walus stosuje adekwatne do sytuacji środki aby zapewnić bezpieczeństwo informacji w Firmie:

 1. Oznaczanie danych

  Jako dane podlegające szczególnej ochronie (informacje poufne) rozumie się:
  • informacje o realizowanych zamówieniach (zarówno planowane, bieżące jak i historyczne),
  • informacje finansowe Firmy,
  • informacje organizacyjne,
  • dane dostępowe do systemów IT,
  • dane osobowe,
  • inne informacje oznaczone jako „informacji poufne” lub „dane poufne”.

 2. Zasada ograniczania dostępu

  Studio Koliber Natalia Walus to jednoosobowa działalność gospodarcza, nie zatrudniająca pracowników, w związku z tym dostęp do większości danych, w szczególności poufnych dostęp posiada tylko właściciel.

  Ponadto każde z urządzeń przechowujących dane (komputer, komórka zapewniające dostęp m.in. do serwera pocztowego zostały dodatkowo zabezpieczone hasłem).

  W przypadku realizowania projektów wspólnie z innymi podwykonawcami lub angażowania osób na umowy czasowe Firma przekazuje niniejszym podmiotom minimalny zakres informacji dotyczących danych osobowych, aby mogli oni wykonać swoje zadania. W szczególności dotyczy to danych adresowych. Do pozostałych danych osobowych podwykonawcy nie mają dostępu.

 3. Zasada wielowarstwowych zabezpieczeń

  W celu ochrony urządzeń IT przed wirusami stosuje się równolegle wiele technik: oprogramowanie antywirusowe, odpowiednią konfigurację systemu aktualizacji Windows, cykliczna zmiana haseł.

 4. Zabezpieczenie stacji roboczych

  • Stacje robocze są zabezpieczone przed nieautoryzowanych dostępem osób trzecich.
  • Minimalne środki ochrony to:
   1. zainstalowane na stacjach systemy typu: antywirus,
   2. wdrożony system aktualizacji systemu operacyjnego oraz jego składników,
   3. wymaganie podania hasła przed uzyskaniem dostępu do stacji,
   4. niepozostawianie niezablokowanych stacji PC bez nadzoru.
 5. Wykorzystanie haseł

  • Hasła są okresowo zmieniane.
  • Hasła są przechowywane w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.
  • Hasła są tworzone z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa (posiadają więcej niż 9 znaków, różnorodność zastosowanych wielkości liter i cyfr).

 6. Edukacja osób współpracujących (podwykonawców, pracowników zatrudnianych na umowy czasowe) w zakresie bezpieczeństwa
  Studio Koliber Natalia Walus każdorazowo zatrudniając osoby na umowy czasowe lub korzystając z usług podwykonawców informuje ich o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, świadomości istnienia problemów bezpieczeństwa, szczegółowych aspektów bezpieczeństwa.

 7. Transport danych poufnych Zabrania się przenoszenia niezabezpieczonych danych poufnych poza teren Firmy. W szczególności zabrania się przenoszenia danych poufnych na nośnikach elektronicznych (np.: pendrive, nośniki CD) poza teren Firmy.

 8. Systemy IT / serwery
  Firma korzysta ze sprawdzonych serwerów zewnętrznych, posiadających odpowiednie certyfikaty i zabezpieczenia. W szczególności dotyczy to serwerów pocztowych, serwerów przesyłających dane do klienta, serwisu księgowego.

 9. Dokumentowanie bezpieczeństwa Firma prowadzi dokumentacje w zakresie:
  • obecnie wykorzystywanych metod zabezpieczeń,
  • ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa systemów IT,

 10. Kopie zapasowe.
  • Każde istotne dane (w tym dane poufne) powinny być archiwizowane na wypadek awarii .
  • Nośniki z kopiami zapasowymi powinny być przechowywane w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieupoważnionym.
  • Okresowo kopie zapasowe muszą być testowane pod względem rzeczywistej możliwości odtworzenia danych.

 11. Naruszenie bezpieczeństwa
  Wszelakie podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych w Firmie będą odnotowane i zostaną podjęte kroki aby uniknąć tego typu sytuacji w przyszłości.

 12. Weryfikacja przestrzegania polityki bezpieczeństwa.
  Administrator danych okresowo wykonuje wewnętrzny audyt bezpieczeństwa mający na celu wykrycie ewentualnych uchybień w realizacji założeń polityki bezpieczeństwa.

Rejestr czynności przetwarzania

Studio Koliber Natalia Walus przetwarza dane osobowe na potrzeby:
 1. Zamówień / umów
 2. Faktur
 3. Korespondencji mailowych i sms z klientem
 4. Wysyłki gotowych produktów za pomocą serwisów zewnętrznych typu wetransfer.pl
 5. Serwisu księgowego
 6. Serwisów społecznościowych typu FB i Instagram, w których to użytkownik każdorazowo zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 7. W celach marketingowych – tylko za ówczesną zgodną klienta zawartą w umowie.

Firma nie udostępnia danych osobowych zebranych w celach marketingowych żadnym jednostkom zewnętrznym. Jest podmiotem niezależnym i samodzielnym.

Filmy medyczne

Realizujemy kompleksowe filmy dla gabinetów, klinik i szpitali. Relacje z leczenia pacjentów, filmy obrazujące wyposażenie i nowoczesną technologię wykorzystywaną w gabinetach oraz filmy promujące usługi lub zabiegi. Zaufali nam m.in. Dentim Clinic, Duda Clinic, Neuro Care, FM Dental (The Wond), Wielospecjalistyczny Szpital w Gliwcach, Ordon Beauty. Lata współpracy z branżą medyczna pozwolily nam na nabycie wiedzy i doświadczenia, które są niezbednę do pracy z pacjentem, lekarzami, stomatologami, asystentami. Wszystko po to aby nasza praca podczas realizacji filmu była neutralnym elementem pracy całego zespołu i nie wpływała na stres pacjenta lub ekspertów wykonujących zabieg. Dzięki temu efekt końcowy jest naturalny i przedstawia prawdziwe emocje pacjentów, często rozpoczynających nowy rozdział w swoim życiu.

Filmy reklamowe i biznesowe

Realizujemy filmy reklamowe produktów i usług przeznaczonych do TV i Internetu w tym Social Media (YouTube, Facebook, Instagram). W dzisiejszych czasach film ma ogromne znaczenie w promowaniu marki w każdej branży, a firmowe kanały You Tube stały się standardem działań marketingowych dużych i małych firm. W tej dziedzinie zaufali nam m.in. Silesia City Center, Restauracja The Piano, Hotel Prime, Centrum motoryzacyjne Auto-Bud, Spyra Primo, Carbospec i wielu innych. Chcesz wejść w nowy wymiar marketingu i skutecznie budować wizerunek w Social Mediach lub po prostu pokazać swój produkt w ciekawy sposób na targach branżowych - zadzwoń do nas teraz! Spotkamy się i porozmawiamy przy pysznej kawie o tym, co możemy dla Ciebie zrobic.

Reportaże filmowe

Realizujemy reportaże z wydarzeń sportowych, koncertów, eventów firmowych, jubileuszy. W reportażu szczególnie liczy się doświadczenie filmowców i umiejętność przewidywania tego, co się zaraz wydarzy. Jeśli planujesz dużą konferencję, targi, kongres lub bierzesz udział w takim wydarzeniu, warto się pokazac z jak najlepszej strony i zbudować profesjonalny wizerunek w oczach Twoich klientów. To wyróżni Cię na tle Twojej konkurencji. W tej kwestii zaufali nam m.in. największe Centrum Handlowe na Śląsku - Silesia City Center, Intercareffure Polska, Onyx Car, Autoprezent.pl, NSZZ Solidarność, Tractebel Engineering.

O nas

Adam
Operator kamery, scenarzysta, szef wszystkich szefów. Ale jak trzeba to zakasa rękawy i nosi statywy :) Perfekcjonista w każdym calu. Pomysłów w głowie ma niemal tyle samo co włosów na niej. Kamerę trzymał już latając, nurkując i pędząc setki km/h - w aucie też :) Szybkie decyzje i zdecydowane działanie to niewątpliwie jego zalety. W wolnym czasie uwielbia zabawy ze swoim czworonożnym przyjacielem, dobrą kuchnię i rytuały saunowe.
Natalia
Reżyser, główny montażysta i... żona szefa (jak wiadomo, rządzi i dzieli – nawet szefem). Zawsze uśmiechnięta i opanowana, zachowuje zimną krew nawet gdy na planie robi się gorąco. W magiczny sposób łączy w sobie talent artystyczny z umiejętnością przekazania informacji na planie. Szef planu zdjęciowego, tłumaczy z anielską cierpliwością z filmowego na ludzkie. Prywatnie aktywna sportowo, uwielbia pływać, nurkować i jeździć na motorze.
Tomek
Fotograf. Podejmuje się zleceń z szerokiego spektrum tematów, specjalizując się jednak w fotografii eventowej i fotografii wnętrz. Uwiecznił ponad sto eventów firmowych, kameralnych imprez rodzinnych i wielkich targowych wydarzeń w Polsce i za granicą. Fotografował m.in sieci hoteli, salony kosmetyczne i lekarskie czy duże kompleksy sportowe. Przez klientów, poza samymi zdjęciami, ceniony za organizację pracy i pewność siebie w wymagających sytuacjach, choć prywatnie porządek nie jest jego drugim imieniem. Tak przynajmniej twierdzi żona Marta. Prywatnie tata Jasia i Zuzi.
Sprzęt
Chcąc opisać całość zabrakłoby nam miejsca na całej stronie. Warto jednak wspomnieć o kilku rzeczach:
 • kręcimy w 4K, bo jakość ma dla nas największe znaczenie,
 • nasze kamery mogą nagrywać w czterokrotnym spowolnieniu - bo czasem warto zwolnić troche, aby osiągnąć najlepsze efekty,
 • dysponujemy pełnym oświetleniem filmowym,
 • 5 m kran kamerowy - gwarantuje nagranie rzadko spotykanych ujęć filmowych, które zaskoczą wszystkich,
 • cała rzesza statywów, sliderów, stabilizatorów,
 • dźwięk zawsze czysty i wyraźny, posiadamy markowy sprzęt do nagrywania audio,
 • ujęcia z lotu ptaka - również w jakości 4K.
Termin i godziny realizacji dopasowujemy do klienta.
Nasze biuro jest otwarte w godzinach:
Poniedziałek – piątek 10:00 – 18:00 / mail 24h
Sobota i niedziela – mail 24h

Ruda Śląska, Podlas 16/1 - tylko umówione spotkania